1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, a to najmä povinností Prenajímateľa prenechať Nájomcovi za odplatu bicykel a cyklistické príslušenstvo bližšie špecifikované na prvej strane Zmluvy (ďalej spolu ako „Predmet nájmu“) a záväzok Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné a vrátiť Predmet nájmu riadne a včas.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie splnenia povinnosti Nájomcu podľa Zmluvy (napr. vrátiť Predmet nájmu riadne a včas, neprenechať Predmet nájmu do podnájmu atď.) je Nájomca povinný zložiť pred prevzatím Predmetu nájmu peňažnú zálohu vo výške dohodnutej medzi zmluvnými stranami a uvedenej na prvej strane Zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený použiť peňažnú zálohu na úhradu akýchkoľvek nárok voči Nájomcovi vyplývajúci zo Zmluvy (napr. zmluvná pokuta podľa bodu 8 alebo kúpna cena podľa bodu 11).

3. Po skončení nájmu Nájomca vráti Predmet nájmu čistý a nepoškodený v priestoroch Prenajímateľa na ulici Panenská 30 v Bratislave, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Dohodnuté nájomné je splatné pred odovzdaním Predmetu nájmu Nájomcovi.

5. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu obvyklým spôsobom na turistické a rekreačné účely.

6. Nájomca zodpovedá za riadne užívanie Predmetu nájmu a zároveň vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s návodom na obsluhu a spôsobom manipulácie a používania bicykla.

7. Nájomca vyhlasuje, že ovláda pravidlá cestnej premávky na pozemných komunikáciách, bude ich plnom rozsahu dodržiavať a bicykel nebude riadiť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.

8. V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi v zmysle bodu 3 zmluvy, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške za 2,-€ každú začatú hodinu omeškania s vrátením Predmetu nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ pri vrátení Predmetu nájmu v čistom a nepoškodenom stave vráti peňažnú zálohu Nájomcovi, pričom Prenajímateľ je súčasne oprávnený z peňažnej zálohy vo výške uvedenej na prvej strane Zmluvy pri vrátení Predmetu nájmu odpočítať škodu na Predmete nájmu.

10. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe a nie je tiež oprávnený umožniť akékoľvek užívanie Predmetu nájmu treťou osobou.

11. V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu ani do dvoch dní od uplynutia dohodnutej doby nájmu, zaväzuje sa uhradiť Prenajímateľovi kúpnu cenu Predmetu nájmu.

12. Nájomca je povinný sa o Predmet nájmu riadne starať, nenechať ho bez dozoru alebo neuzamknutý. Nájomca nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy na Predmete nájmu.

13. Nájomca vyhlasuje, že bicykel používa na vlastnú zodpovednosť a Prenajímateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie osôb a majetku v súvislosti s užívaním bicykla.

14. Nájomca podpisom zmluvy udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na prvej strane zmluvy za účelom realizácie tejto zmluvy. Nájomca súhlas udeľuje na čas do úplného splnenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, pričom Nájomca je oprávnený súhlas odvolať písomne v sídle Prenajímateľa. Nájomca súčasne podpisom zmluvy súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu na prvú stranu zmluvy.

15. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

16. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.